coffee

สีแดง มากที่สุด

posted on 01 Aug 2008 00:29 by coffeeacademy

 

ตอบข้อ 4 มากที่สุด คุณเป็นชาวสีแดง

คุณคือ...Go Eun Chan กับ Choi Han Gyul

 

นอกจากพระเอกกับนางเอกแล้ว ก้อยังมีพี่ชายที่แสนจะอบอุ่น Choi Han Sung

 

 

และเจ้ากอริลล่า Hwang Min Yeop ก้อเป็นคนสีแดงเช่นกันค่า 

 

 

คุณเหมาะกับกาแฟเย็นรสหวาน 


                คนที่ชอบกาแฟเย็นหวานมาก ๆ เรียกว่าหวานนำรสอื่น ๆ มาเลยนั้น แสดงว่า

เป็นคนที่มีอารมณ์เปราะบาง ปรวนแปรง่าย เข้าใจถึงจิตใจผู้อื่น รับรู้ความรู้สึกของคนรอบข้างได้ไว 

 เป็นคนที่มักจะมีความใฝ่ฝันเกี่ยวกับชีวิตตัวเองที่เป็นอยู่ อยากมีชีวิตที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก ชอบการมี

เพื่อนเยอะ ๆ ชอบการได้พักผ่อน ผ่อนคลาย เมื่อเวลาทำงานก็ทำงานก็ตั้งใจทุ่มเท แต่พอเวลาพักก็

หาความสุขให้กับตัวเองอย่างเต็มที่ เป็นคนร่าเริงเช่นกัน ใครอยู่ใกล้ก็มักเบิกบานไปด้วย ชอบการ

ทำงานเป็นทีม และงานบริการ

        การปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น มีอารมณ์อ่อนไหว  ชอบสังคม มีญาณหยั่งรู้ในเรื่องของคน


คนที่มีความคิดเชิงสานสัมพันธ์สูงมักจะเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจผู้อื่นมีมุมมองเข้าถึงคน

 และมีญาณสังหรณ์เกี่ยวกับคน คนพวกนี้ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆโดยใช้การสังเกตการณ์จาก

การกระทำของคนอื่นและมักสนทนาโดยอ้างอิงประสบการณ์ของตนเอง
 

สีเขียว มากที่สุด

posted on 01 Aug 2008 00:24 by coffeeacademy

 

ตอบข้อ 3 มากที่สุด คุณเป็นชาวสีเขียว

คุณคือ...คุณย่าของ Han Gyul

คุณเหมาะกับกาแฟขม ๆ  


            คนที่ชอบกาแฟรสเข้มจัดนั้นมักจะเป็นคนเอาการเอางาน ช่างคิด ช่างวางแผน

มีหัวทางธุรกิจ และชอบการทำงานที่ท้าทาย คุณจะถนัดมากในการบังคับบัญชาผู้อื่น

มีกรอบระเบียบของตนเอง สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดี มีความละเอียด

รอบคอบ แต่ก็มักเป็นคนที่มีความเครียดเสมอ ๆ เพราะเฝ้าครุ่นคิดแต่หนทางที่จะประสบ

ความสำเร็จ

          คุณมีความสามารถการเรียบเรียงจัดการ  รวมถึงการลำดับขั้นตอนของกระบวนงาน

และการเรียนรู้ มีความถนัดหรือความชอบที่จะทำตามกระบวนแบบแผนและแนวนโยบาย

ใส่ใจในรายละเอียดและมีระเบียบปฏิบัติเด่นชัด คนที่มีความคิดเชิงแบบแผนสูง

มักดูเป็นคนมีระเบียบเรียบร้อยเป็นที่เชื่อถือได้ เป็นนักปฏิบัติ มีแนววิธีคิดและมีวินัย

และมีพฤติกรรมที่คงที่  คาดเดาได้
 

สีเหลือง มากที่สุด

posted on 01 Aug 2008 00:15 by coffeeacademy

 

ตอบข้อ 2 มากที่สุด คุณเป็นชาวสีเหลือง

คุณคือ...Han Yoo Joo 

หรือจะเป็น Jin Ha Rim

คุณเหมาะกับกาแฟ ร้อน ๆรสชาติอ่อน ๆ 


                กาแฟร้อนรสชาติอ่อน ๆ ขอให้มีกลิ่นกาแฟก็เป็นอันใช้ได้นั้น แสดงว่า

เป็นคนที่ชอบความสงบ สนใจสุขภาพ ชอบความสะอาด และความปลอดโปร่ง

สบายกาย สบายใจ นอกจากนั้น ยังเป็นคนเคารพความเห็นของผู้อื่น ไม่ชอบ

โต้แย้งกับใครโดยไม่จำเป็น เป็นผู้ประสานความคิด  ชอบความมีชีวิตชีวา กระฉับ

กระเฉง มีความคล่องตัวสูง เป็นคนตื่นตัวเร็วและปรับตัวเก่ง สามารถนำเอา

ประสบการณ์ต่าง ๆ ของตัวเองมาปรับใช้และให้ข้อคิดที่ดีกับคนอื่น ๆ   มีความ

สามารถในการมองภาพรวม การใช้คุณลักษณะของสมองซีกขวาในการสร้าง

มโนภาพ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ มักตื่นเต้นเมื่อได้พบสิ่งใหม่ๆ

หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคนที่มีความคิดเชิงมโนภาพสูงมักเป็นคนที่มีปัญญา

ทางความคิด กล้าได้กล้าเสียมองภาพใหญ่ ไม่ชอบลงในรายละเอียด มีมโนภาพ

กว้างไกลไปในอนาคต ไม่ชอบอยู่ในกรอบทันสมัย และมีสุนทรียภาพ

สีน้ำเงิน มากที่สุด

posted on 01 Aug 2008 00:12 by coffeeacademy

 

ตอบข้อ 1 มากที่สุด คุณเป็นชาวสีน้ำเงิน

คุณคือ...Noh Sun Ki

คุณเหมาะกับกาแฟรสชาติหวานมันที่กลิ่นหอมแรง


                กาแฟที่มีกลิ่นหอมแรงรสชาติเข้มข้น ทั้งหวานและมันถึงใจ แสดงว่า

 

เป็นคนที่ช่างเลือก ชอบแต่สิ่งที่ดีที่สุด รักเพื่อนและมีทัศนะที่ชัดเจนต่อสิ่งต่าง ๆ

 

และชอบการอยู่ในสังคมที่มีแต่คนทัศนะตรงกัน  เป็นคนที่เปิดเผย ใจกว้าง ชอบ

 

ความสนุกสนานในชีวิต เป็นคนร่าเริง ช่างกระเซ้าเย้าแหย่

 

 

                นอกจากนั้น ยังเป็นคนรักความยุติธรรม ไม่ชอบการเอารัดเอาเปรียบ

 

 

ทำอะไรใช้เหตุและผล และจะรักษาสิทธิของตัวเองเสมอ  คุณจะถนัดทำงาน

 

 

ทางด้านการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา  ไตร่ตรอง หาเหตุผล มีตรรกะ


มีความถนัดด้านตัวเลข และการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์


คนที่มีความคิดเชิงวิเคราะห์สูงมักจะสนใจในเทคโนโลยี มักชอบใช้เวลา

 

ส่วนตัวอยู่กับกระบวนการคิดวิเคราะห์และค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อเพิ่มเติมความรู้

 

มีความสนใจในทฤษฏีและหลักการคนพวกนี้มักดูเป็นคนช่างคิด มีเหตุผล

 

ช่างวิพากษ์วิจารณ์และเป็นคนที่ช่างใฝ่หาข้อมูลเพื่อตอบข้อสงสัย